Δράσεις, Περιβάλλον

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Βελτιώνουμε το καλό μας θερμοκήπιο

Η υποδράση με τίτλο «Βελτιώνουμε το καλό μας θερμοκήπιο (Θερμοκηπευτική Παραγωγή)» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020 – 2021 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Έργα ΠρωτοΕΠΑΛια». Σκοπός της υποδράσης ήταν αφενός η εγκατάσταση κατάλληλης υποδομής για την παραγωγή προϊόντων στο θερμοκήπιο και αφετέρου η πλήρης αυτονομία του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω σε γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από θερμοκήπιο, προϊόντα ελιάς από το σχολικό ελαιώνα και παρασκευές στο εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων και στο Χημείο του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω. Για τους μαθητές τα οφέλη, πέρα από την κατανάλωση των παρασκευών, είναι η ανάπτυξη παραγωγικών δεξιοτήτων και η υιοθέτηση καλών πρακτικών μεσογειακής διατροφής.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα από την υλοποίηση της υποδράσης «Βελτιώνουμε το καλό μας θερμοκήπιο (Θερμοκηπευτική Παραγωγή)».