Τι είναι το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.

Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των επαγγελματικών σχολείων, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια της καινοτομίας, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Για αυτό επιλέχθηκε μία από τις παρεμβάσεις του προγράμματος να είναι τα Σχέδια Δράσης (projects), που υλοποιούνται κατά τις ώρες της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, είναι χρηματοδοτούμενα και προωθούν καινοτόμα και δημιουργικά projects που μπορεί να συνδέονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, τις τέχνες, κ.λπ.

Ποιο είναι το ΝΟΗΣΙΣ;
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.2190/1994, Αρ. 14, Παρ. 1). Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού. Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε σχολικές ομάδες, νέους που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών.

Βασικοί στόχοι του ιδρύματος είναι η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Επιπλέον, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών και γενικότερα η ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται τόσο με την φιλοξενία μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων (αρχαιά ελληνική επιστήμη και τεχνολογία, τεχνολογία των μεταφορών, τεχνοπάρκο, τεχνολογία της εικόνας και του ήχου) , οι οποίες καλύπτουν συνολικό εμβαδό μεγαλύτερο από 3.500 τ.μ., όσο και με την ενεργή συμβολή του Κέντρου σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συνέδρια, Διαλέξεις, Ημερίδες, Εκδόσεις και συνεργασία με άλλους Πολιτιστικούς Φορείς και Μουσεία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Noesis Αεροφωτογραφία
mnae_page_img_08
Τι κάνει το Νόησις στο έργο ΜΝΑΕ;
Το «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει οριστεί υπεύθυνο για την υλοποίηση Σχέδιων Δράσης και Καλών Πρακτικών από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας (Φ25α/1956/Δ4). Το «ΝΟΗΣΙΣ» λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση Πράξης στα ΕΠΑΛ της χώρας από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε διότι αξιολογήθηκε η ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει το ΝΟΗΣΙΣ σε συναφείς δραστηριότητες ως δικαιούχος του προγενέστερου προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ/ΕΠΑΝ» μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν Σχέδια Δράσης για τους μαθητές και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το ΝΟΗΣΙΣ ως φορέας διαχείρισης συγγράφει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς την προκήρυξη για τα Σχέδια Δράσης και αναλαμβάνει την συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων. Όλα τα Σχέδια συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από το ΝΟΗΣΙΣ με βάση το βαθμό συσχέτισης της πρότασης του Σχολείου με τους γενικότερους στόχους της δράσης «Σχέδια Δράσης» και τη συνάφεια των επιμέρους δραστηριοτήτων που προτείνονται από το σχέδιο του Σχολείου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση των έργων μαθητών δύο ή και περισσότερων Σχολείων καθώς και ο βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά προβλήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.Σε δεύτερο χρόνο το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης και παράλληλα παρακολουθεί και συμβουλεύει για την οικονομική διαχείριση των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα καθίσταται αρμόδιο για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας ενημέρωσης των ΕΠΑΛ και την δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.Επιπρόσθετα, το ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνει συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το ίδιο ίδρυμα, το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑΛ, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για συζήτηση των προβλημάτων και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης.