ΤΟ ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NΟΗΣΙΣ» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.2190/1994, Αρ. 14, Παρ. 1). Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε σχολικές ομάδες, νέους που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Με λίγα λόγια το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Τέλος, η κοινωνία και ο πολιτισμός της Ελλάδας κερδίζει από την ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος μέσω του ΝΟΗΣΙΣ προς όλες τις κοινωνικές ομάδες (ελεύθεροι επισκέπτες, σχολεία, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ).

Ως Μουσείο Τεχνολογίας επιτελεί τον μορφωτικό- εκπαιδευτικό ρόλο, να προσφέρει εκπαίδευση και ψυχαγωγία στο κοινό. Ειδικοί μουσειολόγοι και επιστήμονες σε συνεργασία με τους επιμελητές των μουσείων, τους μουσειοπαιδαγωγούς και τους σχεδιαστές, φροντίζουν για την παρουσίαση των εκθεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους πιθανούς επισκέπτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων. Επιπλέον, για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του ρόλου, αλλά και για την επικοινωνία του με το κοινό, το ΝΟΗΣΙΣ και ειδικότερα το μουσειοπαιδαγωγικό του τμήμα, διοργανώνει όπως ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα (στο φυσικό του χώρο και online) και άλλες εκδηλώσεις.

Δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ΝΟΗΣΙΣ:

Οργανωμένες ξεναγήσεις στα εκθετήρια του Μουσείου, προβολές ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, περιοδικές εκθέσεις, μαθητικοί διαγωνισμοί, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνεργασία με άλλους Πολιτιστικούς Φορείς και Μουσεία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΝΟΗΣΙΣ ΚΑΙ “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”

Το «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει οριστεί υπεύθυνο για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Καλών Πρακτικών από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας (Φ25α/1956/Δ4). Το «ΝΟΗΣΙΣ» λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση Πράξης στα ΕΠΑΛ της χώρας από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε διότι αξιολογήθηκε η ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει το ΝΟΗΣΙΣ σε συναφείς δραστηριότητες ως δικαιούχος του προγενέστερου προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ/ΕΠΑΝ» μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν Σχέδια Δράσης για τους μαθητές και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το ΝΟΗΣΙΣ, ως φορέας διαχείρισης συγγράφει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς την προκήρυξη για τα Σχέδια Δράσης και αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων.

Όλα τα Σχέδια συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από το ΝΟΗΣΙΣ με βάση το βαθμό συσχέτισης της πρότασης του Σχολείου με τους γενικότερους στόχους της δράσης «Σχέδια Δράσης» και τη συνάφεια των επιμέρους δραστηριοτήτων που προτείνονται από το σχέδιο του Σχολείου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση των έργων μαθητών δύο ή και περισσότερων Σχολείων καθώς και ο βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά προβλήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.

Σε δεύτερο χρόνο το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης και παράλληλα παρακολουθεί και συμβουλεύει για την οικονομική διαχείριση των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα καθίσταται αρμόδιο για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας ενημέρωσης των ΕΠΑΛ και την δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.Επιπρόσθετα, το ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνει συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το ίδιο ίδρυμα, το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑΛ, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για συζήτηση των προβλημάτων και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης.

Το πρόγραμμα “ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ” 1995-2008

Το Πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ και προσέφερε στους μαθητές ερεθίσματα και μέσα να κατασκευάσουν ένα καινοτόμο έργο από το χώρο της τεχνολογίας, των επιστημών ή του τεχνολογικού πολιτισμού για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, την ομαδική εργασία, την πρωτοβουλία και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 1995 από ομάδα Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και υλοποιήθηκαν συνολικά πέντε διοργανώσεις του στις οποίες συμμετείχαν 200 αξιολογημένα σχολεία, με 1.600 μαθητές και 350 καθηγητές.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων των σχολικών ομάδων. Από την πλευρά του Ιδρύματος, ως τελικού Δικαιούχου, οργανώθηκαν πέντε Εκθέσεις Νέων Ερευνητών, στις οποίες έλαβαν μέρος όλες οι σχολικές ομάδες για να παρουσιάσουν τα έργα τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βασικός στόχος ανάπτυξης για το ΝΟΗΣΙΣ είναι και η συμμετοχή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εκτός από το “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το ΝΟΗΣΙΣ υλοποιεί τα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020:

Α. Έργο «ΚΡΗΠΙΣ» (2018-Σήμερα)

Β. Έργο Activator (2018-Σήμερα)

Γ. Ευρωπαϊκο έργο “Hypatia” (2015-2018)

Δ.  Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος “Odysseus” (2015-2017)

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΗΣΙΣ

Η Ομάδα Υποστήριξης του Νόησις, υπεύθυνη για τα Σχέδια Δράσης ,είναι παρούσα καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την υποβολή των Εγγράφων, την υλοποίηση μέχρι και την ολοκλήρωση του Έργου. Αρχικά, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις υποβληθείσες προτάσεις. Στη συνέχεια, αξιολογεί και εγκρίνει τα Σχέδια Δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. Τέλος, πραγματοποιεί επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν την ομάδα και οι θέσεις που κατέχουν αντίστοιχα είναι:

Υπεύθυνος Έργου – Μάτσος Βασίλειος

Συντονίστρια Έργου – Κυριακίδου Αικατερίνη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Ηλιάδου Ειρήνη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Μπλε Μαρίκα

Παιδαγωγός – Αθανασίου Βασιλική

Πληροφορικός – Μπιλμπίλης Βασίλειος

Οικονομικές Υπηρεσίες – Δήμκα Νικολέττα

Οικονομικές Υπηρεσίες – Κωστίκα Χρυσούλα

Οικονομικές Υπηρεσίες – Βελώνη Σουλτάνα

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να αποστέλλετε e-mail στο mnae@noesis.edu.gr

 

“Εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων συναδέλφων στη δράση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο εσάς
όσο και τους συναδέλφους σας που πάντα με προθυμία προσπαθείτε να μας λύσετε κάθε απορία”. Μ.Α.

Σας ευχαριστώ πολύ για την άριστη συνεργασία και την αμέριστη στήριξη σας καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος”. Μ.Α.

“Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε πολλή χαρά, γιατί μέσα από τέτοια προγράμματα φαίνεται η δουλειά των καθηγητών,
αλλά κυρίως δίνεται απίστευτη χαρά στα παιδιά. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας, τη γνώση μπορείς να την βρεις, δύσκολα όμως τη χαρά”. Α.Δ.

“Συγχαρητήρια για το τιτάνιο έργο που φέρατε εις πέρας, επιπλέον ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση που μας δείξατε
για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το φετινό μας έργο, οι δράσεις του οποίου έγιναν αρωγός της αύξησης των εγγραφών
στο ΕΠΑ.Λ. κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά”. Σ.Γ.