Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Ο Φορέας μας αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες που έχετε να αντιμετωπίσετε λόγω των εξελίξεων και θέλοντας να διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης 2019-2020 παρατείνει την υλοποίησή τους έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Οι εξοφλήσεις των δαπανών θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Επισημαίνεται πως όσα σχολεία έχουν ολοκληρώσει τις Υποδράσεις τους δεν χρειάζεται να εκμεταλλευτούν το διάστημα της παράτασης και μπορούν να ολοκληρώσουν το Έργο μέχρι τέλος Ιουνίου 2020.

Η ομάδα του Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Σχέδια Δράσης