Γνωριμία με το QGIS - Τοπογραφική σχεδίαση – Καταιγισμός ιδεών

Σκοπός της παρούσας υποδράσης ήταν η γνωριμία των μαθητών με το ανοιχτό λογισμικό ανοιχτού κώδικα QGIS. Οι μαθητές σχεδίασαν τοπογραφικά σε κόλλες schoeller υπό κλίμακα, χρησιμοποιώντας  συντεταγμένες στο ελληνικό προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87 ώστε να αντιληφθούν την έννοια και τον τρόπο αποτύπωσης του χώρου σε χαρτί. Μέσω καταιγισμό ιδεών αποφασίστηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός χωρικών δεδομένων που θα μπορούσαν να ψηφιοποιηθούν.

https://mnaepalesperinochanion.weebly.com/

Back to list