Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση σχετικά με το χρηματοδοτικό πλαίσιο των ΕΠΑ.Λ μέσω των σχολικών επιτροπών στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ».

Για όλη τη διαδικασία οικονομικής διαχείρισης των σχεδίων δράσης από τις Σχολικές επιτροπές εφαρμόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών & Παιδείας

Αποφάσεις για τις σχολικές επιτροπές

(ΦΕΚ 318/2011-Αρ.8440) Καθορισμού λειτουργίας σχολικών επιτροπών

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 310/2018) Τροποποίησης καθορισμού λειτουργίας σχολικών επιτροπών

 

Για την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων δράσης και για τη δική σας βοήθεια, παραθέτουμε τα παρακάτω συνοπτικά βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε ως σχολική επιτροπή, στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ «ΜΝΑΕ»

1ο ΒΗΜΑ

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για κάθε ΕΠΑΛ. Στον τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να είναι όψεως, η σχολική επιτροπή προσθέτει το όνομα της εκάστοτε σχολικής μονάδας ΕΠΑΛ.

2ο ΒΗΜΑ

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΗΣΙΣ, για κάθε ΕΠΑΛ χωριστά, το οποίο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων των Σχεδίων Δράσης, αναλόγως των προτάσεων των ΕΠΑΛ, που ανήκουν στην αρμοδιότητά της

3ο ΒΗΜΑ

3. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΗΣΙΣ στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά Σχέδιο Δράσης κάθε ΕΠΑΛ και αναλόγως της ροής χρηματοδότησης. Παράλληλα εκδίδεται ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων της.

4ο ΒΗΜΑ

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε συνεργασία με τα ΕΠΑΛ που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Οι δαπάνες διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και τιμολογούνται στα αντίστοιχα στοιχεία (ΦΕΚ 4917 & 4553). Παράλληλα αποστέλλονται μηνιαίως οι κινήσεις στο Νόησις, που πιστοποιούν τις πληρωμές των δαπανών (Αναλυτική κατάσταση δαπανών, αντίγραφο βιβλίου Εσόδων-Εξόδων με σχετικές εγγραφές δαπανών/πληρωμών, το σύνολο των παραστατικών για κάθε Σχέδιο Δράσης).

5ο ΒΗΜΑ

5. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ με όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια, παραστατικά δαπανών, εξοφλητικές αποδείξεις, κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, αποδεικτικά επιστροφής αδιάθετων ποσών κλπ. ανά Σχέδιο Δράσης ΕΠΑΛ.

Παράλληλα μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί στον φορέα μας σχετικά με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος ανατρέχοντας στις παρακάτω ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο 231 231 5330 και πιέζοντας το πλήκτρο 2 ώστε να συνδεθείτε απευθείας με το τμήμα λογιστηρίου.

Συχνές Ερωτήσεις - Σχολικές Επιτροπές

1. Τι στοιχεία χρειάζονται να προσκομίσουν οι σχολικές επιτροπές για την σύναψη Συμφωνητικού με το ΝΟΗΣΙΣ?

Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι τα εξής:

Α)ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, ΔΟΥ,

Β)Δήμος στον οποίο ανήκει η σχολική επιτροπή

Γ)Νόμιμος εκπρόσωπος της σχολικής επιτροπής

Δ)αριθμός απόφασης δημοτικού συμβουλίου που ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος

Ε)Υπεύθυνος επικοινωνίας από την σχολική επιτροπή

Ζ) Στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής επιτροπής (τηλέφωνο και  e-mail επικοινωνίας)

2. Τι είδους διακριτός τραπεζικός λογαριασμός χρειάζεται να δηλωθεί από την σχολική επιτροπή?

Ο λογαριασμός που χρειάζεται να ανοίξει η σχολική επιτροπή είναι λογαριασμός όψεως. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δήλωσης ανενεργού λογαριασμού όψεως (που δεν χρησιμοποιείται) που ήδη διαθέτει η σχολική επιτροπή. Ο λόγος που απαιτείται διακριτός λογαριασμός είναι προκειμένου να υπάρχει αποκλειστική αναλυτική κατάσταση των πληρωμών που σχετίζονται με τα σχέδια δράσης.

3. Τι γίνεται σε περίπτωση που στα τιμολόγια του έργου για δαπάνες δεν αναφέρεται η αιτιολόγηση “για τις ανάγκες του του έργου Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ -Σχεδίου δράσης” (αναφέρθηκε στον προμηθευτή, αλλά εκ παραδρομής ξεχάστηκε να ενσωματωθεί στο παραστατικό).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ, για την διακριτότητα και ιχνηλασιμότητα των δαπανών του έργου απαιτείται τα τιμολόγια δαπανών των ΕΠΑΛ να αναγράφουν την συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που έχει παραβλεφθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλεξιμοτητα της πραγματοποιηθείσας δαπάνης, χρειάζεται να αναγραφεί έστω και μεταγενέστερα η αιτιολόγηση τόσο στο αντίτυπο που κρατάει η Σχολική Επιτροπή όσο και στο στέλεχος-αντίτυπο που κρατάει ο προμηθευτής.

4. Αν ένα ΕΠΑΛ κάνει λιγότερες δαπάνες από αυτές που έχει δηλώσει στον προϋπολογισμό ή πραγματοποιήσει ένα μέρος του έργου που έχει δηλωθεί στο τεχνικό δελτίο τι γίνεται?

Εφαρμόζεται το άρθρο 3.4 του συμφωνητικού.  Η Σχολική Επιτροπή υποχρεούται να επιστρέψει στον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ το αδιάθετο ποσό και να αποστείλει ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης.»

5. Τι γίνεται σε περίπτωση που ένα ΕΠΑΛ επιθυμεί να αλλάξει τις δαπάνες που έχει υποβάλλει στον αρχικό προϋπολογισμό εξ ολοκλήρου ή να μεταφέρει ποσά μεταξύ των κατηγοριών που αναφέρονται στον αρχικό προϋπολογισμό μετά και την έγκριση του Σχεδίου από τον φορέα διαχείρισης?

Το ΕΠΑΛ πρέπει να αιτιολογήσει την αλλαγή των ποσών και την αναγκαιότητα της  με γραπτό αίτημα προς τον φορέα διαχείρισης (ΝΟΗΣΙΣ). Οι αιτούμενες προς τροποποίηση δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έγκρισης του φορέα του αιτήματος τροποποίησης. Μετέπειτα θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην σχολική επιτροπή η αλλαγή του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

6. Ποιος έχει την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των δαπανών που αναφέρονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Σχεδίου δράσης? Τι συμβαίνει με αγαθά ή υπηρεσίες που δεν είχαν αναφερθεί στον προϋπολογισμό;

Όσον αφορά στη επιλεξιμότητα των δαπανών, την ευθύνη έχει ο Διευθυντής του σχολείου, ο/η οποίος/α θα συνυπογράφει στα παραστατικά που εκδίδονται από τους προμηθευτές στην πίσω όψη τους, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης των σχεδίων δράσης (σελ.12) που υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος Το ίδιο ισχύει και για αγαθά που δεν προβλέπονται να αγοραστούν στο έργο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει επισυναφθεί στο συμφωνητικό με τις σχολικές επιτροπές.

7. Τι γίνεται στην περίπτωση μικρό-αλλαγών σε δαπάνες? Για παράδειγμα ένα ΕΠΑΛ εγκρίθηκε δαπάνη αγοράς εξοπλισμού 300 ευρώ και η τελική δαπάνη ήταν 290 ευρώ.

 Σε περιπτώσεις αναντιστοιχίας δαπανών δεδομένης της φύσης του προϋπολογισμού υπάρχει η σχετική ευελιξία (+-20% ) για την εν λόγω δαπάνη δεδομένου ότι πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν εγκριθεί. Ως εκ τούτου μπορεί να πληρωθεί από την Σχολική Επιτροπή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φορέα. Στην περίπτωση αλλαγής του ποσού δαπανών ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες, απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα με έγγραφη ενημέρωση του φορέα ΝΟΗΣΙΣ. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό ανά κατηγορία, μετά και την αλλαγή της δαπάνης, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το εγκεκριμένο ποσό της κατηγορίας που έχει δηλωθεί στον προϋπολογισμό του Σχεδίου Δράσης.  Στην περίπτωση που δημιουργηθεί υπόλοιπο λόγω μη εξαντλήσεως της χορηγηθείσας χρηματοδότησης, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 3.4 του συμφωνητικού αποδοχής όρων, για τη επιστροφή υπολοίπου.