Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας, τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσετε για κάθε δράση που πραγματοποιείται στο πρόγραμμα. Οι παραπάνω κανόνες αναφέρονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 (άρθρ. 115 και Παράρτημα XII), που διέπει όλα τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε ενέργεια που σκοπό έχει τη δημοσιοποίηση/πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα ή ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία συνίστανται σε:

 • Σωστή χρήση του ευρωπαϊκού εμβλήματος
 • Αναφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παράθεση των εν λόγω στοιχείων γίνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εν λόγω πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Το ευρωπαϊκό έμβλημα (δώδεκα αστέρια, μπλε και κίτρινο χρώμα), η αναφορά του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη φράση: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το πλήρες λογότυπο του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Τελικού Δικαιούχου ΝΟΗΣΙΣ, όπως παρατίθενται, χρησιμοποιούνται σε όλες τις ενέργειες/δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος:

Ο Λογότυπος αυτός είναι στην επίσημη τελική του μορφή σύμφωνα με τους κανόνες Δημοσιότητας και είναι απαραίτητο να  χρησιμοποιείται σε κάθε τι που αφορά συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε (ΕΚΤ) μέσω του ΕΠΕΔΒΜ (έγγραφα, αφίσες, προσκλήσεις, παρουσιολόγια, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες κλπ). Ο λογότυπος θα πρέπει να είναι μεγέθους τέτοιου που να διαβάζονται εύκολα, ακόμα και τα μικρά γράμματά του.

Αναφορά περί συγχρηματοδότησης

Η αναφορά περί συγχρηματοδότησης είναι απαραίτητη και  πρέπει να υπάρχει εντός του κειμένου ως φράση – λεκτικό.

Ακολουθούν ενδεικτικοί τρόποι γραφής οπουδήποτε στα κείμενά σας αναφέρεται το συγχρηματοδοτούμενο έργο – πράξη:

 • Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
 • …στο πλαίσιο του Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήση του λογότυπου

Ειδικότερα, η χρήση του λογότυπου επιβάλλεται σε:

 • Αφίσες
 • Εκδόσεις
 • Υλικό Συνεδρίων / Ημερίδων
 • Πινακίδες
 • Διαφημιστικά πανό
 • Ενημερωτικά Δελτία / Δελτία Τύπου
 • Εκθεσιακό Υλικό
 • Video/CD-ROM
 • Προκηρύξεις στον τύπο
 • Επιστολές και αλληλογραφία
 • Ημερίδες/Εκδηλώσεις Πληροφόρησης (η κοινοτική συμμετοχή με την τοποθέτηση – ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αίθουσα)
 • Ιστοσελίδες (μνεία της κοινοτικής συμμετοχής στην πρώτη σελίδα)
 • Βιβλία ή ενημερωτικό υλικό (στην πρώτη σελίδα)
 • Παρουσιολόγια
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα (όπως μολύβια, στυλό κλπ.) γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αποτυπώνονται οι σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα είδη εξοπλισμού (ηλεκτρονικό, εποπτικό υλικό, κ.ά.), σε μόνιμη-σταθερή εφαρμογή απαιτείται η επικόλληση του λογότυπου του Ε.Σ.Π.Α με αναφορά στη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Η τήρηση των ανωτέρω κανόνων, στο πλαίσιο ενεργειών δημοσιότητας/πληροφόρησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι απολύτως επιβεβλημένη και διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται για τις εν λόγω ενέργειες/δράσεις.

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε το λογότυπο του προγράμματος σε υψηλή ή χαμηλή ανάλυση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Λογότυπο Χαμηλής Ανάλυσης (π.χ. για χρήση σε e-mail)

Λογότυπο Υψηλής Ανάλυσης (π.χ. για χρήση σε αφίσες)

Ηλεκτρονική Υποβολή Σχεδίων Δράσης

Συμπλήρωση Αρχείων Υποβολής Σχεδίων Δράσης