Δράσεις

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποδράση 5 – Τομέα Διοίκησης Οικονομίας

Επιχειρηματικότητα και κυκλική οικονομία

Σκοπός: Οι εικονικές επιχειρήσεις αγροτροφίμων, ως προσομοιώσεις των πραγματικών, μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Ο σημαντικός κλάδος της γεωργίας μπορεί και είναι αναγκαίο να στηριχτεί από τον ευαίσθητο κλάδο της παιδείας. Στο μοντέλο διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης των εικονικών επιχειρήσεων, μπορεί να δοθεί «τροφή για σκέψη» βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούν στη διανομή των αγροτροφίμων καθώς και στην ιδέα του «συνεταιρίζεσθαι».

H φιλοσοφία του ηλεκτρονικού καταστήματος κάτω από τις νέες συνθήκες του εξ αποστάσεως εμπορίου.

Παραδοτέα υποδράσης 5

  1. e-shop
  2. Λογότυπο
  3. Βίντεο

Σχετικές αναρτήσεις