Γενικά

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης, κάθε επαγγελματικό λύκειο ανά την επικράτεια έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση ενός σχεδίου δράσης σε ετήσια βάση, για τα τρία επόμενα έτη, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Τα Σχέδια Δράσης επιθυμητό είναι να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζει η πρόβλεψη από πλευράς Σχολείων συμπληρωματικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής των Δράσεων τους, καθώς επίσης κι η βέλτιστη αξιοποίηση κόστους-οφέλους. Κάθε ΕΠΑΛ του οποίου η πρόταση τηρεί τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορεί να προχωρά στην υλοποίηση του υποβληθέντος σχεδίου δράσης με βάση τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Η πρόταση σας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών και των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κάθε ΕΠΑΛ θα πρέπει να συμβουλευθεί τον οδηγό υποβολής και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα έντυπα και παραδείγματα και μετέπειτα να υποβάλει τα αρχεία στο σύστημα ηλεκτρονικά.

Οδηγός υποβολής σχεδίου

* Τροποποίηση (20 Φεβ.2019) που αφορά στα παραστατικά δαπανών και τη διαχείριση τους. (σελ.12  .4)

* Τροποποίηση (25 Φεβ.2019) που αφορά σε αλλαγή ποσού δαπάνης στην ίδια κατηγορία. (σελ.11)

1ο ΒΗΜΑ

Αίτηση

Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο αίτησης. Την αίτηση υπογράφει ο υπεύθυνος καθηγητής και συνυπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου. Υποβάλλοντας την αίτηση συμφωνείτε με τους κανόνες τήρησης στοιχείων και διαφάνειας και με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Έντυπο αίτησης (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

2ο ΒΗΜΑ

Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης

Συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης συμβουλευόμενοι το αντίστοιχο παράδειγμα.

Τεχνικό Δελτίο (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

Παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

3ο ΒΗΜΑ

Χρονοδιάγραμμα εργασιών και παραδοτέα

Συμπληρώστε το υπόδειγμα για την πορεία υλοποίησης του έργου στο χρόνο εξέλιξης, καθώς και τα παραδοτέα που προβλέπονται στα βήματα εξέλιξης του (τύπου GANTT όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα). Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα είναι το αντίκρισμα στην επιχορήγηση των σχολείων για τα σχέδια δράσης.

Πρότυπο έγγραφο χρονοδιαγράμματος (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

Παράδειγμα χρονοδιαγράμματος (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

4ο ΒΗΜΑ

Προϋπολογισμός

Δημιουργήστε τον προϋπολογισμό του σχεδίου δράσης με τις προβλεπόμενες δαπάνες κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πεδίου.

Πρότυπο έγγραφο προϋπολογισμού (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

Παράδειγμα προϋπολογισμού (Τελευταία τροποποίηση 11/12/18)

5ο ΒΗΜΑ

Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση

Συμβουλευτείτε το παρακάτω εγχειρίδιο προκειμένου να προβείτε στην ορθή υποβολή των αρχείων σας στο σύστημα

Εγχειρίδιο Υποβολής

6o ΒΗΜΑ

Συμπλήρωση Μηνιαίας Αναφοράς

Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο της μηνιαίας αναφοράς καθώς και ένα υπόδειγμα συμπλήρωσης του.

Μηνιαία Αναφορά

Υπόδειγμα Μηνιαίας Αναφοράς

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.